حسین منزوی پرنده بی قرار غزل زندگینامه حسين منزوی را بايد از بزرگ‌ ترين غزل‌ سرايان معاصر دانست، که ضمن وفاداری به ساختار سنتی غزل، در زبان و دايره‌ واژگان نو آوری‌ های دلنشينی را رقم زد. شعر او بيشتر حول مضامين عاشقانه می‌ چرخد، با اين حال از رویکردهای اجتماعی تهی نيست. وی بیشتر…