آنچه زبان و ادبیات فارسی را تهدید می کند حضور در شبکه های مختلف و متعدد اجتماعی این روز ها تقریبا برای اغلب مردم جزء امور عادی زندگی است، حضوری که همراه با شتاب و سرعت در انتقال اطلاعات و نظرات از طریق پیامک نویسی، تلگرام نویسی، اینستاگرام نویسی و … است، و البته بی…