آنچه زبان و ادبیات فارسی را تهدید می کند حضور در شبکه های مختلف و متعدد اجتماعی این روز ها تقریبا برای اغلب مردم جزء امور عادی زندگی است، حضوری که همراه با شتاب و سرعت در انتقال اطلاعات و نظرات از طریق پیامک نویسی، تلگرام نویسی، اینستاگرام نویسی و … است، و البته بی…

داستان پیجو د‌‌‌‌‌‌‌‌استان واپسین روزهای زند‌‌‌‌‌‌‌‌گی جانی کارتر  خولیو کورتاسار (بروکسل ۱۹۱۴ـ پاریس ۱۹۸۴)؛ نخستین سال‌های کود‌‌‌‌‌‌‌‌کی‌اش را د‌‌‌‌‌‌‌‌ر بلژیک و سوییس گذراند‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر آرژانتین اد‌‌‌‌‌‌‌‌بیات خواند‌‌‌‌‌‌‌‌ و چند‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر روستاهای اطراف بوینس‌آیرس آرژانتین به معلمی پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۱۹۴۴ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌انشگاه کویو به تحصیل اد‌‌‌‌‌‌‌‌بیات فرانسه مشغول شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۱۹۵۱ پس از د‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت بورسیه…