روستایی که مردم آن نابینا هستند دوغ، شير و ماستشان را نمي خرند! تا آنجا که بتوانند نه به ساکنان اين آبادي دختر مي دهند نه از آنها عروس مي گيرند. خيلي ها فکر مي کنند اين روستا نفرين شده يا بيماري عجيبي يقه مردم و حيوانات ساکن آن را گرفته که نابينا به دنيا…