شاهکار نور و رنگ در مسجد صورتی مسجد صورتی؛ نماد شکوه، عظمت و ستایش معماری ایرانی “حتی اگر شما فردی با حداقل اعتقادات دینی در این دنیا باشید، شاید با دیدن نبوغ نور آرایی مسجد صورتی حس کنید، که دست‌ هایتان برای عبادت به هم نزدیک می‌شوند.” روزگاری رنگ، نور، شور، زیبایی، مفهوم و هوش…

زیباترین جنگل های ابر دنیا و هتلی عجیب در فرانسه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺟﻨﮕﻞ ﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻪ ﺍﻧﺪﻭﺩﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ…

 برترین ویلاهای ساحلی آفتاب گیر در جهان ​ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻼﻫﻬﺎﯼ ﭘﺸﻤﯽ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ‏ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺮﻭﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﻼﻫﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺬﺍﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ‏ ﺍﯾﻦ ﺩﻩ ﻭﯾﻼﯼ…

یکی از زیباترین مسیرهای راهپیمایی در جهان؟ «ﺁﻧﺎﭘﻮﺭﻧﺎ» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﻭﺭ ﺁﻧﺎﭘﻮﺭﻧﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۷ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻧﺎﭘﻮﺭﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻣﻬﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻞ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ…

معروف ترین و بزرگترین برج های کج شده جهان ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺍﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ، ﺑﻨﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺝ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ…

برج پیزا ایتالیا شماره ۲ چگونه بازسازی شد؟ ﺩﺭ ۲۷ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۶۴ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ، ﺭﯾﺎﺿﯿﺪﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺭیخ دﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﺁﺯﻭﺭ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻧﺪ، ﺗﺎ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺑﺮﺝ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﮐﺎﺭ…

آشنایی بیشتر با قلعه طاعون در روسیه ﺷﻬﺮ ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭﮒ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺩﮊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﮊﻫﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ‏ﺟﺰﯾﺮﻩ ﮐﻮﺗﻠﯿﻦ ‏Kotlin‏ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭﮒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ‏ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ…

ترسناک ترین و عجیب ترین جاذبه های گردشگری جهان در همه جای دنیا مکان های عجیبی وجود دارند که بسیار ترسناک هستند و قلب انسان از دیدن آنها به تپش می افتد. این مکان ها، طبیعی یا دست‌ساز بشر هستند. به هر حال توفیری چندانی هم ندارد، مهم این است که جزو ترسناک ترین جاذبه…