دانستنی های شناخت طرفین از راه دور دانستنی های شناخت طرفین از راه دور : شناخت از راه دور چگونه باشد، البته که شناختی که غیر حضوری باشد قابل تکیه و استناد نیست و مشکلات زیادی بهمراه دارد ، خصوصا آنکه دو طرف در دو شهر با فاصله دوری از یکدیگر باشند، جدای از آنکه…

خطر اعتیاد به فضای مجازی گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن آسیب های زیادی در جامعه شده است؛ یکی از این آسیب ها ایجاد دو نوع زندگی برای کاربران در شبکه های اجتماعی بوده، به طوری که کاربر در فضای مجازی سبکی از زندگی را پیگیری می کند که ممکن است،…